Go Home
About PAAL
History
Board Members
Contact
Upcoming Conference
Membership
Regulations
Journals
Proceedings
Links

Japan side
last modified on April 4, 2019

Honorary Chair
Michiko Nakano (Waseda Univ)
Co-Chairs
Kouichi Ano (Bunkyo Univ)
Vice Co-Chair
Kazuharu Owada (Ritsumeikan Univ)
Board of Directors
Michiko Naknao (Prof. Emeritus, Waseda Univ)
Sudaporn Luksaneeyanawin (Chulalongkon Univ)
Barley Mak (The Chinese University of HongKong)
Yi-Ti Lin (Tamkang Univ)
Kouichi Ano (Bunkyo Univ)
Kazuharu Owada (Ritsumeikan Univ)
Norifumi Ueda (Komazawa Univ)
Masanori Oya (Meiji Univ)
Yoko Okita (Juntendo Univ)
Kahoko Matsumoto (Tokai Univ)
Auditors
Yoko Tateoka (Waseda Univ)
Kanji Horiguchi (Shiba Junior&Senior High School)
Secretary Generals
Yusuke Kondo (Waseda Univ)
Kota Wachi (Shiba Junior&Senior High School)
Eiichiro Tsutsui (Univ of Kitakyushu)
Advisory Board
YIkuo Koike (Prof. Emeritus, Keio Univ)
Yasukata Yano (Prof. Emeritus, Waseda Univ)
Hiroshi Matsusaka (Prof. Emeritus, Waseda Univ)
Andy KirkPatrick (Griffith Univ)
Nobuyuki Hino (Osaka Univ)
Treasurer
Junko Negishi (Tsurumi Univ)
Committees
General Affairs Committees
Norifumi Ueda (Komazawa Univ)
Kota Wachi (Shiba Junior&Senior High School)
Masanori Oya (Meiji Univ)
Financial Affairs Committee
Kazuharu Owada (Ritsumeikan Univ)
Junko Negishi (Tsurumi Univ)
Akiko Watanabe (Waseda Univ)
Editorial Committee
Masanori Oya (Meiji Univ)
Yoshihito Sugita (Meiji Gakuin Univ)
Kahoko Matsumoto (Tokai Univ)
Kazuharu Owada (Ritsumeikan Univ)
Aya Kitagawa (Keio Senior High School)
Public Relation Committee
Yoko Okita (Juntendo Univ)
Eiichiro Tsutsui (Univ of Kitakyushu)
Kenichi Otsuka (Nagoya College)
Fumihisa Fujinaga (Kindai Univ)
Natsuki Oki
Research Committee
Kahoko Matsumoto (Tokai Univ)
International Cooperation Committee
Kazuharu Owada (Ritsumeikan Univ)
Sudaporn Luksaneeyanawin (Chulalongkon Univ)
Barley Mak (The Chinese University of HongKong)
Yi-Ti Lin (Tamkang Univ)
International Conference Committee
Michiko Nakano (Prof. Emeritus, Waseda Univ)
Kouichi Ano (Bunkyo Univ)
Yusuke Kondo (Waseda Univ)
Satoshi Yoshida (Kindai Univ)
Ethics Committee
Yoko Okita (Juntendo Univ)
Norifumi Ueda (Komazawa Univ)
Kota Wachi (Shiba Junior&Senior High School)